Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Projekt finansowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 11 ŚRODOWISKO

Działanie 11.2. Gospodarka odpadami

Wartość projektu:

1.003.239,48 zł

w tym wydatki kwalifikowalne:

1.003.239,48 zł

Wartość dofinansowania:

85% wydatków kwalifikowalnych

= 852.753,56 zł

Cele projektu i planowane efekty:

Celem nadrzędnym projektu, zgodnie z celem działania 11.2. Gospodarka odpadami RPO WP na lata 2014-2020, jest: „zwiększona efektywność systemów zagospodarowania odpadów komunalnych”.

Celem ogólnym projektu jest poprawa efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto Lębork.

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

-zwiększenie dostępności w zakresie niezbędnej infrastruktury technicznej (PSZOK) dla mieszkańców Gminy;

- zmniejszenie odległości do PSZOK głównie mieszkańcom południowej części Lęborka;

- zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie odpowiedniej gospodarki odpadami i zasad funkcjonowania PSZOK,

- przyspieszenie realizacji celów tzw. Ramowej dyrektywy o odpadach w zakresie zwiększenia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów,

- ograniczenie powstawania  tzw. dzikich wysypisk śmieci,

- poprawa jakości środowiska,

- wzrost walorów estetycznych terenu objętego projektem,

-poprawa jakości życia mieszkańców,

- wzrost zatrudnienia – konieczność zatrudnienia osób do obsługi planowanego PSZOK.

W konsekwencji projekt wpłynie na trwałe rozwiązanie głównego problemu projektu. Inwestycja doprowadzi do znacznego zmniejszenia nielegalnych wysypisk śmieci, głównie w południowej części Lęborka, gdzie znajdują się tereny leśne oraz wzrostu poziomu segregacji odpadów komunalnych, a tym samym do wzrostu poziomu recyklingu i odzysku odpadów, co pozwoli na znaczną redukcję zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Ponadto projekt powiązany jest z innymi warunkującymi się wzajemnie inwestycjami, których realizacja umożliwi w sposób trwały rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie Lęborka.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Załącznik: