Edycja 2019 - 2020

Około 35 ton mniej azbestu w Lęborku dzięki dofinansowaniu w latach 2019-2020

Dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork w latach 2019-2020” przyznane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek Gminy Miasto Lębork w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Dofinansowanie pochodzi ze środków WFOŚiGW w Gdańsku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze środków tych skorzystało 19 mieszkańców Lęborka. Dzięki przyznanej przez WFOŚiGW kwocie 17 553 zł brutto  usunięto łącznie 34,56 ton płyt cementowo-azbestowych.

Akcja demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych odbyła się w Lęborku po raz siódmy i trwała od listopada  2019 r. do listopada 2020 r. br. Obejmowała 14 nieruchomości ujętych w Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy Miasto Lębork – aktualizacja  będącej załącznikiem do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork. Dotyczyło to budynków przy ulicach: Krzywoustego, Targowej, Pionierów, Pułaskiego, Mostnika, Kossaka,  Brzozowej, Śląskiej, Klonowej, Akacjowej, Kolonia, Klonowej, Modrzewiowej, Ks. Gracza i Domeyki (23,95 t). Na 9 z tych posesji usunięto i przekazano do utylizacji także płyty azbestowe zgromadzone luzem (10,61 t) .

Usługę wykonała wybrana przez miasto w toku zapytania ofertowego firma ECO-POL sp. z o.o. z Pruszcza w województwie kujawsko-pomorskim. 

Mieszkańcy nie ponieśli żadnych kosztów związanych z usunięciem i utylizacją azbestu (pokryli jedynie koszt zakupu i montażu nowego dachu), gdyż zadanie finansowane jest nie tylko dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Gdańsku, ale także ze środków budżetu miasta.

W mieście pozostaje jeszcze ok. 560 ton wyrobów zawierających azbest, głównie pokryć dachowych na terenie 147 nieruchomości. Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” eternit należy usunąć do 2032 roku.


Kolejny raz Gmina Miasto Lębork będzie się ubiegać o dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019).

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych  na terenie Gminy Miasto Lębork. Termin składania wniosków: do 24 lipca 2019 roku. 

Dofinansowanie może być udzielone do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork określa Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 02.07.2019 r. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione w 2019 lub 2020 roku, pod warunkiem że zadanie nie zostało zakończone przed dniem 31 maja 2019 r.

Gmina Miasto Lębork wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach. Mieszkańcy będą musieli zorganizować sobie jedynie montaż nowego dachu.
Obecnie istnieje również możliwość usunięcia azbestu przez wykonawcę wybranego przez danego właściciela nieruchomości.

Komplet druków można pobrać ze strony internetowej www.ekolebork.pl – zakładka Dofinansowania – Usuwanie azbestu – Edycja 2019 lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00 w p. B 121. Szczegółowe informacje tel. 59 8637 755.

Załączniki: