Można składać wnioski o dotację na usuwanie azbestu w latach 2019-2020

Kolejny raz Gmina Miasto Lębork będzie się ubiegać o dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019).

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych  na terenie Gminy Miasto Lębork. Termin składania wniosków: do 24 lipca 2019 roku. 

Dofinansowanie może być udzielone do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork określa Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 02.07.2019 r. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione w 2019 lub 2020 roku, pod warunkiem że zadanie nie zostało zakończone przed dniem 31 maja 2019 r.

Gmina Miasto Lębork wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach. Mieszkańcy będą musieli zorganizować sobie jedynie montaż nowego dachu.
Obecnie istnieje również możliwość usunięcia azbestu przez wykonawcę wybranego przez danego właściciela nieruchomości.

Komplet druków można pobrać ze strony internetowej www.ekolebork.pl – zakładka Dofinansowania – Usuwanie azbestu – Edycja 2019 lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00 w p. B 121. Szczegółowe informacje tel. 59 8637 755.

Załączniki: