Zapobieganie bezdomności zwierząt

Zauważyłeś bezdomne lub padłe zwierzę bądź zwierzę, które uległo wypadkowi – daj znać!

Co jakiś czas wraca temat wałęsających się zwierząt lub zwierząt rannych, martwych, padłych przy miejskich drogach np. na skutek zdarzeń komunikacyjnych. Przypominamy Mieszkańcom Lęborka, kogo należy poinformować, gdy mamy do czynienia z taką sytuacją.

Jeśli na terenie Lęborka ktoś zauważy bezdomne zwierzę (psa, kota, lisa, łabędzia, bociana itp.), które jest chore, uległo nieszczęśliwemu wypadkowi lub po prostu wałęsa się bez właściciela, i które może stwarzać zagrożenie dla mieszkańców, proszony jest o zgłoszenie tego faktu funkcjonariuszom Straży Miejskiej lub Komendy Powiatowej Policji w Lęborku bądź też pracownikom Referat ds. Ochrony Przyrody i Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Jednostki te wezwą przedstawiciela schroniska, z którym gmina ma zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku bądź też lekarza weterynarii, z którym gmina ma zawartą umowę na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Odpowiedzialnym za usunięcie zwłok padłych zwierząt z terenu nieruchomości jest właściciel tejże nieruchomości.

W przypadku zwierząt martwych na terenach gminnych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zapewnia zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt. Czyni to poprzez Ośrodek Tresury Psów "Bajer" Hotel i Schronisko dla psów w Małoszycach. W przypadku zauważenia martwego zwierzęcia, prosimy o poinformowanie o tym jednostki wskazane powyżej, tj. Straż Miejską, Komendę Powiatową Policji lub Referat ds. Ochrony Przyrody i Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Numery telefonów do tych jednostek:

1. Straż Miejska w Lęborku – tel. alarmowy 986 z telefonów stacjonarnych i wszystkich sieci komórkowych oprócz Orange (pon. - pt. w godzinach 7.00-15.00) - tel. 59 86 22 911

2. Komenda Powiatowa Policji w Lęborku – tel. alarmowe 112, 997 (całodobowo)

3. Referat ds. Ochrony Przyrody i Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku - tel. 59 86 37 755, 59 86 37 796.

  • Schronisko dla Gminy Miasto Lębork w 2019 r.:

          Ośrodek Tresury Psów „Bajer” Hotel i Schronisko dla psów w Małoszycach

  • Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Miasto Lębork w 2019 r. pełni:

lekarz weterynarii Tomasz Wierzbicki
poprzez Schronisko Ośrodek Tresury Psów „Bajer” Hotel i Schronisko dla psów w Małoszycach

  • Zbieranie, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenów komunalnych gminy:

Schronisko Ośrodek Tresury Psów "Bajer" Hotel i Schronisko dla psów w Małoszycach