Co powinieneś wiedzieć?

Od 1 lipca 2013 r. roku w nieruchomościach zamieszkałych obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wynika to ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.). Od tego dnia  to właśnie gmina, a nie jak było to w przeszłości – wybrane przez Państwa firmy zajmujące się wywozem śmieci, ma obowiązek zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Od 1 czerwca 2016 r. odpady komunalne odbierane są ze wszystkich nieruchomości, nie tylko tych zamieszkałych. Do listy nieruchomości w gminnym systemie odbierania odpadów komunalnych dołączyły przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady usługowe, szkoły i przedszkola oraz inne rodzaje nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. 

***

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK):

Zakład Zagospodarowania Odpadów

„Czysta Błękitna Kraina”

Czarnówko 34 

84-351 Nowa Wieś Lęborska

Wykonawcą usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych jest:

1) sektor I:

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku

Centrala: tel. 58 673 04 00

Biuro Obsługi Klienta: tel. 58 673 04 20

zuk@pgkpuck.pl; www.pgkpuck.pl

2) sektor II i III: 

REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Lęborku, ul. Kossaka 91-95, tel. 59 862 20 68