Co powinieneś wiedzieć?

Od 1 lipca 2013 r. roku w nieruchomościach zamieszkałych obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wynika to ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). Od tego dnia  to właśnie gmina, a nie jak było to w przeszłości – wybrane przez Państwa firmy zajmujące się wywozem śmieci, ma obowiązek zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Uwaga!

W nieruchomościach niezamieszkałych oraz w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (lokale usługowe, sklepy, zakłady, przedsiębiorstwa, placówki oświatowe itp.), obowiązywać będą dotychczasowe zasady, tj. właściciele takich nieruchomości muszą w dalszym ciągu posiadać umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, który według nowych przepisów musi być wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Lęborku prowadzi kontrole poszczególnych nieruchomości niezamieszkałych zarówno pod kątem posiadania umowy na wywóz odpadów, częstotliwości ich odbioru, jak i ustawienia pojemnika o odpowiedniej pojemności.

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK):

Zakład Zagospodarowania Odpadów

„Czysta Błękitna Kraina”

Czarnówko 34 

84-351 Nowa Wieś Lęborska

 

Wykonawcą usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych jest:

1) sektor I i II:

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku

Centrala: 58 673 04 00

Biuro Obsługi Klienta: 58 673 04 20

zuk@pgkpuck.pl; www.pgkpuck.pl

2) sektor III: 

REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Lęborku, ul. Kossaka 91-95, tel. 59 862 20 68