Uchwały

1. Uchwała Nr XXVII-441/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29.06.2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty Za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Uchwała Nr XI-158/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

3. Uchwała Nr X-133/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 października 2019 r.w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie  Gminy Miasto Lębork, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

4. Uchwała Nr X-132/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.  UCHWAŁA NR XIV-221/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X-132/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Uchwała Nr XXI-332/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork.

7. Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jedniolitego uchwały w sprawie okreslenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Uchwała Nr III-20/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29.12.2014 r.  w sprawie podziału Gminy Miasto Lębork na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości.