Nieruchomości niezamieszkałe

Od 1 czerwca 2016 roku nieruchomości niezamieszkałe są włączone do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasto Lębork

Z dniem 1 czerwca 2016 roku, gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte także odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (działalność gospodarcza, szkoły, przedszkola, szpital, hotele itp.) 

Odpady komunalne z tych nieruchomości odbiera firma wywozowa wyłoniona w postępowaniu przetargowym, z którą Gmina podpisuje umowę na odbiór odpadów komunalnych na dany sektor.

Wszyscy Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości, który zadeklaruje chęć gromadzenia odpadów w sposób selektywny, będzie dodatkowo zaopatrywany przez operatora systemu, w worki/pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazuje liczbę i wielkość posiadanych pojemników na odpady zmieszane, deklaruje sposób prowadzonej zbiórki (selektywna lub nie) oraz dokonuje naliczenia wysokości miesięcznej opłaty, która jest iloczynem: ilości posiadanych pojemników x uchwalonej stawki opłaty za dany pojemnik x krotnością odbiorów w miesiącu (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork odbiór odpadów będzie się odbywał min. 2 razy w miesiącu).

Właściciel  nieruchomości sam decyduje o  rodzaju i ilości pojemników, w które wyposaża nieruchomość na podstawie własnych doświadczeń i wiedzy o ilości produkowanych w nieruchomości odpadów oraz uwzględniając fakt, że ich odbiór odbywać się będzie dwa razy w miesiącu oraz biorąc pod uwagę średnie normy odpadów komunalnych wytwarzanych w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Stawka opłaty za worek o pojemności 30 l, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny, w wysokości 6,00 zł (jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny, w wysokości 12,00 zł).

Przejęcie powyższego obowiązku ujednoliciło i uszczelniło gminny system gospodarki odpadami komunalnymi oraz wpłynęło na wyeliminowanie zjawiska podrzucania śmieci. Ułatwi również osiągnięcie, wymaganego prawem, poziomu odzysku i recyklingu surowców wtórnych, a także pozwoli na redukcję masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania. 

Uwaga!

Informujemy, że istnieje możliwość podawania w deklaracji właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  odpowiedniego ułamka rzeczywistego pojemnika wspólnego, z którego współkorzystają nieruchomości niezamieszkałe lub mieszane.

W takim przypadku zwrócić należy uwagę, aby deklarujący tak zapisujący ilość pojemników, zaznaczał również rzeczywistą częstotliwość odbioru tych pojemników w miesiącu. Nie zapominać należy także o minimalnej pojemności pojemnika (ilości odpadów) dla danego rodzaju nieruchomości niezamieszkałej (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności), które określa Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:

a) w punkcie kasowym mającym siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego w Lęborku

b) przelewem bankowym na konto Urzędu Miejskiego w Lęborku:

Bank Pekao SA 05 1240 1268 1111 0010 8729 0117

Załączniki: