Nieruchomości niezamieszkałe

Od czerwca 2016 roku nieruchomości niezamieszkałe będą włączone do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasto Lębork

Z dniem 1 czerwca 2016 roku, gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną objęte także odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (działalność gospodarcza, szkoły, przedszkola, szpital, hotele, ogrody działkowe, cmentarz itp.) 

Odpady komunalne z tych nieruchomości odbierać będzie  firma wywozowa wyłoniona w postępowaniu przetargowym, z którą Gmina podpisze umowę na odbiór odpadów na dany sektor.

Wszyscy Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości, który zadeklaruje chęć gromadzenia odpadów w sposób selektywny, będzie dodatkowo zaopatrywany przez operatora systemu, w worki/pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskaże liczbę i wielkość posiadanych pojemników na odpady zmieszane, zadeklaruje sposób prowadzonej zbiórki (selektywna lub nie) oraz dokona naliczenia wysokości miesięcznej opłaty, która będzie iloczynem: ilość posiadanych pojemników x uchwalona stawka opłaty za dany pojemnik x krotność odbiorów w miesiącu (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork odbiór odpadów będzie się odbywał min. 2 razy w miesiącu).

Dostępne są już wzory deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych i rozpoczyna się ich ewidencja w systemie. Właściciel  nieruchomości sam decyduje o  rodzaju i ilości pojemników, w które wyposaży nieruchomość na podstawie własnych doświadczeń i wiedzy o ilości produkowanych w nieruchomości odpadów oraz uwzględniając fakt, że ich odbiór odbywać się będzie dwa razy w miesiącu i biorąc pod uwagę średnie normy odpadów komunalnych wytwarzanych w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Stawka opłaty za worek o pojemności 30 l, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny, w wysokości 6,00 zł (jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny, w wysokości 12,00 zł).

Przejęcie powyższego obowiązku ujednolici i uszczelni gminny system gospodarki odpadami komunalnymi oraz wpłynie na wyeliminowanie zjawiska podrzucania śmieci. Ułatwi również osiągnięcie, wymaganego prawem, poziomu odzysku i recyklingu surowców wtórnych, a także pozwoli na redukcję masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania. 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy w chwili obecnej posiadają podpisane umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne (nie dotyczy odpadów produkcyjnych i poprodukcyjnych), powinni zweryfikować je o zmiany wprowadzane od 1 czerwca 2015 roku.

Uwaga!

Informujemy, że istnieje możliwość podawania w deklaracji właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  odpowiedniego ułamka rzeczywistego pojemnika wspólnego, z którego współkorzystają nieruchomości niezamieszkałe lub mieszane.

W takim przypadku zwrócić należy uwagę, aby deklarujący tak zapisujący ilość pojemników, zaznaczał również rzeczywistą częstotliwość odbioru tych pojemników w miesiącu. Nie zapominać należy także o minimalnej pojemności pojemnika (ilości odpadów) dla danego rodzaju nieruchomości niezamieszkałej (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności), które określa Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:

a) bezpośrednio w kasie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku (czynnej w poniedziałek w godz. 8.30 - 15.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 14.00 (przerwa w godz. 11.15 -11.30))

b) przelewem bankowym na konto Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

02 2030 0045 1110 0000 0220 9050

Załączniki: