Opłata

Kwota opłaty wynika z podanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz z tego czy jej mieszkańcy będą segregowali odpady.

Opłata stanowi iloczyn stawki i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy wynosi 10 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, natomiast w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów kwota ta ulega zwiększeniu i wynosi 17 zł miesięcznie od mieszkańca.

Uwaga!

Każda zmiana danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty – w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (w takim przypadku opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:

a) bezpośrednio w kasie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku (czynnej w poniedziałek w godz. 8.30 - 15.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 14.00 (przerwa w godz. 11.15 -11.30))

b) przelewem bankowym na konto Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

02 2030 0045 1110 0000 0220 9050