Edycja 2017

Mieszkańcy będą usuwać azbest z dotacją 2017

W roku 2017 mieszkańcy Lęborka już po raz szósty skorzystają z dofinansowania na usunięcie wyrobów azbestowych ze swoich posesji.

Dofinansowanie do kwoty 9.520,00 zł przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, w ramach ogłoszonego konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017).

Przyznana przez WFOŚiGW w Gdańsku  dotacja jest o 10 % mniejsza niż w momencie składania wniosków, z uwagi na ograniczony budżet konkursu. Wysokość dofinansowania ustalono do 75 % kosztu kwalifikowanego.

Dzięki dotacjom przyznanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w latach 2012-2016 usunięto w Gminie Miasto Lębork 54 Mg wyrobów azbestowych. Szacunkowo pozostało do utylizacji 648 Mg płyt azbestowych zlokalizowanych na 175 nieruchomościach. W bieżącym roku do usunięcia planowane jest 16,5 Mg azbestu z 11 nieruchomości. 

Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych będą wykonane w terminie od lipca do października 2017 r. Wcześniej Gmina Miasto Lębork wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach.

Dotacja na usuwanie azbestu w roku 2017 – zapraszamy do składania wniosków

Możliwość uzyskania dotacji  do usuwania wyrobów zawierających azbest pojawiła się po ogłoszeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku kolejnej edycji konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017).

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych  na terenie Gminy Miasto Lębork.

Dofinansowanie może być udzielone do 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork określa Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.02.2017 r.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji, zapraszamy do składania wniosków w terminie do 31 marca 2017 roku. Na ich podstawie Gmina Miasto Lębork  wystąpi w terminie do 14.04.2017 r. do WFOŚiGW Gdańsku z wnioskiem o dofinansowanie w ramach ww. konkursu. Po ogłoszeniu wyników przez WFOŚiGW (do 31.05.2017 r.) gmina wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach. Mieszkańcy będą musieli zorganizować sobie jedynie ewentualny montaż nowego dachu.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku, przy ul. Armii Krajowej 14, pok. B 121, tel. 59 8637755. Formularze wniosków i załączników do wypełnienia dostępne są na stronie internetowej www.ekolebork.pl, a także w Wydziale Ochrony Środowiska. 

Załączniki: