Zniżki dla rodzin wielodzietnych

Wysokość zwolnienia wynosi 50% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej. Zwolnienie przysługuje rodzinom wielodzietnym, jeżeli jej członkowie posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny i są ujęci w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzą zbiórkę w sposób selektywny.

W przypadku zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć wraz z nowym drukiem deklaracji poświadczone za zgodność z oryginałem kopie Kart Dużej Rodziny wszystkich uprawnionych członków rodziny wielodzietnej, ujętych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (deklaracja DOK-1) lub w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (deklaracja DOK-4).

W przypadku nieruchomości wielorodzinnej wymagane załączniki należy dostarczyć do zarządcy, administratora bądź Spółdzielni Mieszkaniowej, które zobowiązane są do złożenia deklaracji właściciela nieruchomości w imieniu mieszkańców.