Zasady selektywnej zbiórki odpadów

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork określa, iż właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmujących:

 • zmieszane odpady komunalne

 • szkło

 • tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe

 • papier

 • odpady ulegające biodegradacji

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także zużyte opony

 • powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia

 • zużyte baterie i akumulatory

 • odpady budowlane i rozbiórkowe

W ramach opłaty właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zostają zaopatrzeni w worki lub pojemniki na odpady zbierane selektywnie:

- worki/pojemniki zielone na szkło

- worki/pojemniki żółte na tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe

- worki/pojemniki niebieskie na papier

- worki brązowe na odpady ulegające biodegradacji.

Uwaga!

W zabudowie wielorodzinnej pojemniki do segregacji (tzw. dzwony) w kolorze żółtym i zielonym nie są przypisane tylko tej nieruchomości, przy której zostały umieszczone.

Pobierz:  Wykaz ulic z punktami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

Za prawidłowe zagospodarowanie powstałych w gospodarstwie domowym odpadów budowlanych odpowiada właściciel nieruchomości. Bezpłatnie możemy oddać w PSZOK-u w Lęborku i Czarnówku czysty gruz, natomiast pozostałe odpady przekazujemy odpłatnie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Jeżeli remont przeprowadziła wynajęta firma to odpady te nie są zaliczane do odpadów komunalnych, a za ich wywóz odpowiada wykonawca usługi.

 • do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lęborku

 • do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnówku

 • w sklepie, gdy kupując nowy sprzęt, chcemy tego samego rodzaju niepotrzebny sprzęt zostawić u sprzedawcy

 • do niektórych dużych sklepów posiadających pojemniki do zbiórki drobnych elektroodpadów

 

Załączniki: