PSZOK PRZY ŻEROMSKIEGO 6B W LĘBORKU JUŻ OTWARTY!


Od 01 lutego 2019 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK rozpoczął przyjmowanie odpadów komunalnych, selektywnie zebranych z terenu Gminy Miasto Lębork. Obiekt jest czynny w poniedziałek, czwartek, piątek godz. 9.00 – 17.00, sobota 9.00 – 15.00. Szczegółowych informacji mozna uzyskac w PSZOK pod nr telefonu 691-146-225.

Z PSZOK będą mogli korzystać nieodpłatnie zarówno mieszkańcy Lęborka, jak i właściciele nieruchomości niezamieszkałych. Z tym, że mieszkańcy będą mogli przywieźć tu wszystkie odpady selektywnie zebrane, takie jak m.in.: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny, pochodzący z gospodarstw domowych, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (z limitem 4 opony na rok z jednej nieruchomości), odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, tj. czysty gruz betonowy, ceglany ceramiczny(z limitem do 300 kg/rok z jednej nieruchomości) oraz inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, jak przeterminowane leki, chemikalia, farby tusze, środki ochrony roślin, termometry rtęciowe, igły strzykawki po iniekcjach, tłuszcze i przepracowane oleje, a także zużytą odzież, tekstylia oraz popioły z palenisk domowych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych do PSZOK będą mogli dostarczać papier i tekturę, opakowania z metalu, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji (zielone).

Nie będą natomiast przyjmowane w PSZOK odpady zawierające azbest, części samochodowe, odpady nieoznaczone (bez możliwości zidentyfikowania – bez etykiety), w nieszczelnych opakowaniach, odpady w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej, zmieszane odpady komunalne, odpady poprodukcyjne, papa, sprzęt budowlany, okna plastikowe, gaśnice.

Właściciele, którzy zalegają z opłatą za gospodarowanie odpadami powyżej trzech miesięcy nie będą obsługiwani w PSZOK.

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK w Lęborku Żeromskiego 6B określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Jednocześnie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów PSZOK w Czarnówku czynny od poniedziałku do soboty będzie nadal dostępny dla Właścicieli nieruchomości z terenu Lęborka, na dotychczasowych zasadach.