VI Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. "Wiosenne porządki w przyrodzie",

w ramach cyklu „Działaj kulturalnie – myśl globalnie – segreguj lokalnie”

Cele  konkursu :

 • Kształtowanie świadomości potrzeby ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
 • Uświadamianie wpływu człowieka na jakość powietrza, wód naturalnych, lasów, itd.
 • Promocja edukacji ekologicznej i przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży.
 •  Propagowanie idei zdrowego stylu życia w zgodzie ze środowiskiem.
 • Rozwijanie aktywności twórczej w dziedzinie plastyki.                                                                                                                                                                                                                                  

Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych,  
  ponadgimnazjalnych i średnich z Miasta Lęborka i Powiatu Lęborskiego.
 • Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę. Praca musi zostać wykonana indywidualnie
  i samodzielnie (prace zbiorowe nie będą oceniane).
 • Technika – rysunek, plakat, malarstwo, kolaż, plakat i inne techniki płaskie.
 • Format pracy – A3 lub A2.
 • Termin nadsyłania prac: 12 kwietnia 2019r.  na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Różyckiego 2, 84-300 Lębork
 • Praca powinna być opatrzona metryczką, przyczepioną na odwrocie pracy (załącznik nr 1)

Podsumowanie  i  wręczenie  nagród:

 • Obrady jury odbędą się 15 kwietnia 2019r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.mdklebork.tivi.net.pl najpóźniej do 17 kwietnia 2019r.
 • Oceniane będzie: tematyka ochrony środowiska, czytelność przekazu, estetyka wykonania prac, oryginalność i pomysłowość.
 • Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wykorzystane do popularyzacji konkursu. Natomiast prace nie nagrodzone można odebrać w dniu rozdania nagród.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac w środkach masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu, również na stronie placówki.
 • Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
 • Dane dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w załączniku nr 2 do regulaminu

  Podsumowanie konkursu odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 16:30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku.

  Załącznik: