ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZMIANY STAWKI OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Burmistrz Miasta Lęborka zawiadamia, iż od grudnia 2019 roku mieszkańców miasta Lęborka obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów.

  • Miesięczna stawka opłaty za odpady – wynosi 18 zł / mieszkańca (słownie: osiemnaście złotych 00/100)
  • Właściciel nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny poniesie opłatę podwyższoną określoną w decyzji burmistrza miasta z zastosowaniem stawki w wysokości 36,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

W przypadku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Lębork zastosowanie mają następujące zwolnienia:

  • dla rodzin wielodzietnych których członkowie są ujęci w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w wysokości 50 % stawki na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej
  • dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – w wysokości 1,00 zł za mieszkańca zamieszkującego nieruchomość

Wzrost stawek opłat spowodowany jest wzrostem kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania  odpadami komunalnymi składają się przede wszystkim koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych, wynikające z rozstrzygniętych przetargów. Koszty te stanowią ok. 50 % wszystkich kosztów systemu. Kolejną składową są koszty zagospodarowania odpadów, które wynikają z cennika Zakładu Zagospodarowania Odpadów  „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. z Czarnówku. Koszty zagospodarowania stanowią blisko 40 % kosztów systemu, a ich wzrost spowodowany jest Rozporządzeniem Ministra Środowiska, w którym określono wysokość opłaty środowiskowej z kwoty 170 zł na 270 zł za tonę oraz wzrostem opłaty za zagospodarowanie frakcji kalorycznej z 400 zł na 680 zł za tonę (cena ta wynika z przeprowadzonego przetargu). Koszty te są niezależne od Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o. o. w Czarnówku.

Pozostałe koszty tj. koszty zakupu pojemników i innych materiałów, koszty prowadzenia PSZOK w Lęborku i w Czarnówku, edukacji i informacji oraz koszty administracyjne stanowią ok. 10% kosztów systemu gospodarowania odpadami.