Informacja o akcji deratyzacji

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku przypomina właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork o obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacji w terminie od 15.09.2017 r. do 15.10.2017 r. 

 Deratyzacja obejmuje: 

- posesje prywatne osób fizycznych oraz nieruchomości stanowiące własność bądź będące w użytkowaniu osób prawnych:

- zakłady pracy ( produkcyjne, usługowe, użyteczności publicznej, instytucje itp.)

- budynki mieszkalne, biurowe, gospodarcze, produkcyjne

- pomieszczenia i hale produkcyjno-usługowe, socjalne, sklepy, hurtownie, 

  magazyny, piwnice, kotłownie, składy, wiaty, boksy z pojemnikami na odpady

  itp.

- urządzenia kanalizacji sanitarnej w sieci miejskiej i przyłączach prywatnych.                                                    

Właściciele posesji, zakłady pracy lub użytkownicy ww. obiektów przeprowadzają akcję deratyzacji na własny koszt poprzez zlecenie upoważnionej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną jednostce deratyzacyjnej, której pracownicy dokonają wyłożenia i zebrania trutek w podanych obiektach.

Wykaz firm DDD nadzorowanych przez PSSE w Lęborku można znaleźć na stronie www.ekolebork.pl w zakładce Ochrona Środowiska – Deratyzacja.

Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

Zaleca się, by miejsce wyłożenia trutki oznakowane było napisem „UWAGA TRUCIZNA” i aby znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury (m.in. na podwórzach i strychach, w śmietnikach i budynkach gospodarczych). W tym czasie należy pouczyć dzieci i podopiecznych o zagrożeniu i skutkach przypadkowego zatrucia. Z tych samych powodów należy zabezpieczyć trutkę przed dostępem zwierząt domowych i ptactwa.

Nadzór i kontrolę nad wykonywaniem deratyzacji sprawować będzie Straż Miejska i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lęborku.