Edycja 2018

Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza edycja 2018

Informujemy, że w dniu 29.06.2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku unieważnił konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018).

Unieważnienie konkursu związane jest z zawarciem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz pozostałymi wfośigw Porozumienia w sprawie realizacji krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zgodnie z informacją podaną na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/ osoby fizyczne (dot. budynków jednorodzinnych), które złożyły wnioski w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” będą mogły aplikować do Krajowego Programy „Czyste Powietrze”.

Inwestycje dotyczące modernizacji źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych,  które nie mogą uzyskać dofinansowania ze środków Krajowego Programu, będą mogły uzyskać dofinansowanie w nowym konkursie WFOŚiGW w Gdańsku „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Konkurs ten zostanie ogłoszony do końca lipca 2018 roku. 

Można już składać wnioski o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2018

Gmina Miasto Lębork po raz kolejny planuje przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza”. W ramach konkursu dofinansowane będą zadania dotyczące modernizacji źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpienia ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą), podłączeniem do sieci ciepłowniczej bądź elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków. W przypadku kotłów opalanych biomasą, dofinansowane będą jedynie takie, które spełniają wymagania opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (5 klasy).

Zadania mogą dotyczyć wymiany źródeł ciepła zasilających budynki mieszkalne należące do osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, bądź takie, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe. Muszą to być zadania nierozpoczęte, dla których należy wykonać dokumentację fotograficzną stanu istniejącego, przedstawiającą źródło ciepła przed modernizacją.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Lębork.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork, w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) określa Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 20.02.2018 r.

Komplet druków można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 od pon. do pt. w godz. 7.00-15.00 w p. B 112. Szczegółowe informacje tel. 59 8637 708.

Termin składania wniosków: do 20 kwietnia 2018 roku.

Na podstawie wniosków złożonych w Urzędzie Miejskim gmina wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ze zbiorczym wnioskiem o dofinansowanie.

Z dofinansowania pozyskanego przez miasto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do tej pory skorzystało już 120 osób. Edycja 2018 będzie piątą, do której przystąpi Gmina Miasto Lębork. W ciągu poprzednich czterech edycji konkursu pozyskano łącznie ok. 290 tys. zł i dodatkowo przekazano łącznie blisko 30 tys. zł wkładu własnego Gminy Miasto Lębork. Poziom dofinansowania wahał się od ok. 23 % w 2014 roku do 35 % kosztów kwalifikowanych w roku 2017.

W obecnej edycji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku proponuje dofinansowanie w wysokości do 30 %, przy wymaganym wkładzie własnym gminy 5 %, zatem dofinansowanie w 2018 roku może wynieść do 35 % kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi są wydatki poniesione na dokumentację i nadzór techniczny, demontaż istniejącego źródła ciepła, zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem oraz wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.

Pobierz: