Zgłaszanie danych do uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego ws. określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2017 r.

Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

Zgodnie z art. 45 ust 1 - 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.

Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.

Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż wymienione powyżej jest zabroniona.

W związku z procedurą corocznych prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw informacje o planowanej powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych na terenie województwa pomorskiego w 2017 r. należy kierować do 12 grudnia 2016 r. na adres:

Sejmik Województwa Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

W powyższym zgłoszeniu należy określić:

- imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,

- miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,

- dane kontaktowe: telefon, adres e-mail,

- czy zgłaszający jest producentem czy prowadzącym skup maku / konopi włóknistych,

- wskazanie gatunku uprawy (mak, mak niskomorfinowy, konopie włókniste),

- cel prowadzenia uprawy,

- lokalizacja uprawy – na terenie jakiej gminy województwa pomorskiego planowana jest uprawa,

- powierzchnia uprawy w ha na terenie danej gminy.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (58) 32 68 635 

http://bip.pomorskie.eu/a,56120,ogloszenie-37.html