OZE odnawialne źródła energii

Jednym ze źródeł zanieczyszczenia atmosfery jest przemysł energetyczny, stąd wynika konieczność stosowania alternatywnych źródeł energii. Odnawialne źródła energii (OZE) to takie źródła, które wykorzystują w procesie przetwarzania energię:

- wody

- wiatru

- promieniowania słonecznego

- aerotermalną

- hydrotermalną

- hydroenergię

- fal, prądów i pływów morskich

- otrzymaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz biopłynów.

Przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej w celu produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej pozwalają na efektywne gospodarowanie zasobami energii. Wzrost efektywności energetycznej gospodarki oraz większe wykorzystanie źródeł odnawialnych sprzyjać będzie zmniejszaniu emisji CO2, tworzeniu możliwości rozwoju regionalnego oraz zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw energii zwłaszcza w skali lokalnej.

Energia słoneczna jest najbardziej dostępnym rodzajem energii odnawialnej. W Polsce najkorzystniejsze warunki dla wykorzystania energii słonecznej występują w pasie nadmorskim i rejonie podlasko-lubelskim. Energię promieniowania słonecznego można wykorzystać na drodze konwersji termicznej (wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do ogrzewania wody lub powietrza) lub fotowoltaicznej (zmiana promieniowania słonecznego na energie elektryczną). Nowa perspektywa UE 2014-2020 daje możliwość pozyskania dofinansowania projektów wspierających przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej (słońca, wody, biomasy, biogazu, energii ziemi) w celu produkcji energii elektrycznej.

Gmina Miasto Lębork planuje przystąpić do konkursu organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne. Przedmiotem wniosku będzie pozyskanie dofinansowania dla inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na wytypowanych budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Lębork. Wnioskiem będą objęte następujące jednostki organizacyjne podległe Gminie Miasto Lębork:

Lp.

Nazwa jednostki

1.

Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lęborku

2.

Przedszkole nr 2 w Lęborku

3.

Przedszkole nr 5 w Lęborku

4.

Przedszkole nr 9 w Lęborku

5.

Przedszkole nr 10  w Lęborku

6.

Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku

7.

Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Lęborku

8.

Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Lęborku

9.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wojska Polskiego w Lęborku

10.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Lęborku (mała i duża)

11.

Lęborskie Centrum Kultury FREGATA w Lęborku

12.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

13.

Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku

 

Celem umożliwienia bliższego zapoznania się mieszkańców z zaprojektowanymi instalacjami fotowoltaicznymi do wglądu pozostaje jeden z wykonanych projektów:

  1. Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp „Działanie RPO 10.3.1 Woj. Pomorskie” – Lęborskie Centrum Kultury Fregata
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Instalacja PV

Możliwość pozyskania energii elektrycznej pochodzącej z zielonych źródeł wiąże się ściśle z dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i wysokimi kosztami ponoszonymi na utrzymanie obiektów. Zmiana źródła pozyskiwania energii pozwoli na obniżenie kosztów ponoszonych na utrzymanie obiektów, a ponadto przyczyni się do podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie zielonej energii oraz do wzrostu zainteresowania tymi niekonwencjonalnymi źródłami energii.

Do dyspozycji mieszkańców udostępniono adres e-mail: oze.konsultacjespoleczne@um.lebork.pl pod który można przesyłać pytania, uwagi, spostrzeżenia związane z tematyką odnawialnych źródeł energii.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków,  Warszawa 2016 r.