Edycja 2013

O ponad 10 ton mniej azbestu w Lęborku dzięki dotacji w roku 2013

W roku 2013 dzięki dotacji na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lębork – edycja 2013", przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, pięciu mieszkańców Lęborka usunęło ze swoich posesji 759,26 m2 (tj. 10,25 t) azbestowych pokryć dachowych. Płyty cementowo-azbestowe zniknęły z domów jednorodzinnych przy ulicach: Modrzewiowej, Buczka, Kossaka i Domeyki. Dotacja w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych (5.740 zł) będzie rozdzielona pomiędzy tych mieszkańców zgodnie z przekazaną przez nich do Urzędu Miejskiego dokumentacją (głównie kartami przekazania odpadów azbestowych do utylizacji). Dotacja przyznana została przez WFOŚ i GW na wniosek Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2013) i wynikała z Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest". Dotacja pochodzi w 50 % ze środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku oraz w 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mieszkańcy usuwają azbest z dotacją 2013

W roku 2013 pięciu mieszkańców Lęborka, którzy złożyli stosowne wnioski dotacyjne, skorzysta z dofinansowania na usunięcie wyrobów azbestowych ze swoich posesji. Jest to możliwe dzięki dotacji przyznanej Gminie Miasto Lębork przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, w ramach ogłoszonego konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2013). Podpisana niedawno umowa z WFOŚ i GW w Gdańsku gwarantuje  dotację dla wnioskodawców w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych (łącznie 9 530,00 zł). Zgodnie z regulaminem w/w konkursu azbestowe pokrycia dachowe wyłącznie z obiektów niezwiązanych z działalnością gospodarczą wnioskodawcy muszą zdjąć do 15 listopada br. Wszystkie prace objęte wnioskiem o dofinansowanie może w ich imieniu wykonać jedynie specjalistyczna firma zajmująca się demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest figurująca w wykazie firm posiadających zatwierdzony przez Marszałka Województwa Pomorskiego program gospodarki odpadami, mających w swoich decyzjach również odpady azbestowe. Po wykonaniu prac, związanych z usunięciem wyrobów azbestowych wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Miejskim w Lęborku kompletu dokumentów określonych Szczegółowymi zasadami realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork celem rozliczenia demontażu, transportu i utylizacji w/w wyrobów.

Do usunięcia pozostało jeszcze ok. 750 ton azbestu

Gminna inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest tj. głównie pokryć dachowych na nieruchomościach w Lęborku została zaktualizowana Zarządzeniem BM Lęborka z dnia 26.02.2013 r. W/w inwentaryzacja jest załącznikiem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork – aktualizacja”. Program ten przyjęła Rada Miejska w Lęborku, w dniu 27.12.2011 r. Uchwałą Nr XIV – 157/2011. Jest on zamieszczony w internetowej Bazie Azbestowej, gdzie dostępne są także wyniki inwentaryzacji z Lęborka. Wg inwentaryzacji na terenie Gminy Miasto Lębork w nieruchomościach zamieszkałych na 197 posesjach prywatnych pozostało 749 Mg (45 745 m2) azbestu. W roku 2012 dzięki przyznanej przez WFOŚ i GW w Gdańsku  dotacji na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lębork - edycja 2012", z krajobrazu Lęborka zniknęło osiem azbestowych dachów z posesji prywatnych (usunięto łącznie 12,22 Mg , tj. 907,20 m2  wyrobów zawierających azbest, głównie płyt cementowo-azbestowych). Dotacja z WFOŚ i GW w Gdańsku  działa motywująco na mieszkańców Lęborka. Przed rokiem 2012 wyroby azbestowe były usuwane na terenie miasta Lęborka głównie przy okazji prac remontowo-budowlanych budynków przez właścicieli nieruchomości, w tym przez osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz firmy prywatne z terenu gminy. Corocznie średnio kilku właścicieli nieruchomości we własnym zakresie usuwało wyroby zawierające azbest  (głównie eternitowe pokrycia dachów budynków) ze swoich obiektów budowlanych, w tym z budynków mieszkalnych i gospodarczych, bloków mieszkalnych lub obiektów użyteczności publicznej. Jak wynika ze zgłoszeń od właścicieli nieruchomości do Burmistrza Miasta Lęborka, w roku 2011 usunęli oni łącznie ok. 7 Mg (tj. ok. 520 m2)  wyrobów zawierających azbest ze swoich obiektów budowlanych, natomiast w latach 2002 -2012 usunięto w mieście 50 Mg azbestu.

W planach dotacja 2013 na usuwanie azbestu - można składać wnioski

Podobnie jak w roku ubiegłym, istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na usunięcie wyrobów azbestowych z posesji prywatnych w Lęborku. Gmina Miasto Lębork ma bowiem szansę uzyskania dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach ogłoszonego konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2013). Jeśli wynik konkursu będzie pozytywny, miasto otrzyma dotację na realizację zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Będzie ona rozdzielona pomiędzy zainteresowane osoby i wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Lębork. Środki na dofinansowanie mogą być przyznawane wyłącznie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów nie związanych z działalnością gospodarczą. Warunkiem uzyskania dotacji jest usunięcie wyrobów azbestowych wyłącznie w tym roku. Wniosek o dotację w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2013) zostanie złożony do WFOŚ i GW do 29 marca 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 30 kwietnia 2013 r. Wyniki podane będą w terminie do 17 maja 2013 r. Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji, zapraszamy do pilnego składania wniosków na nowych formularzach - w terminie do 26 marca 2013 roku.