Możliwości i zasady uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork – aktualizacja”  przyjęty 27.12.2011 r. przez Radę Miejską w Lęborku Uchwałą Nr XIV – 157/2011 stworzył możliwość skorzystania z dotacji w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) ogłoszonego w tych latach przez WFOŚiGW w Gdańsku. Dokument zawiera inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie Lęborka, wraz z rozpoznaniem odnośnie stopnia zużycia tych wyrobów.

Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku  przyznawana jest na:

a) demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,

b) transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, zdemontowanych lub porzuconych przed rokiem 2010 i znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska, posesje).

Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest odbywa się zazwyczaj w lutym-marcu danego roku kalendarzowego.

Zasady przeprowadzanego naboru

1. Mieszkańcy Miasta Lęborka mogą się ubiegać o dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest po zakwalifikowaniu się Gminy Miasto Lębork do dofinansowania w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.  

2. Sposób przyznania dotacji określa Zarządzenie Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest (załącznikiem do ww. zarządzenia jest wzór wniosku o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest, który należy wypełnić i złożyć w wyznaczonym terminie w Urzędzie Miejskim w Lęborku wraz z wypełnionymi formularzami „Informacja o wyrobach zawierających azbest” i „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – także w załączeniu do ww. zarządzenia). 

3. O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Lębork.

4. Dofinansowanie może być udzielone do ogłoszonej przez WFOŚiGW w Gdańsku procentowej wysokości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (w poprzednich latach było to: 70%  kosztów kwalifikowanych - 2012, 70 % - 2013, 97 % - 2014, 85 % - 2015, 85 % - 2016).

5. Komplet druków można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00 w p. C 201 (wejście do budynku od strony parkingu). 

6. Szczegółowe informacje tel. 59 8637 755 lub 59 8637 702, adres e-mailowy: ochrona@um.lebork.pl