Opłata

Kwota opłaty wynika z podanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Opłata stanowi iloczyn stawki i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy od 1 czerwca 2023 roku wynosi 30,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Właściciel nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny poniesie opłatę podwyższoną określoną w decyzji burmistrza miasta z zastosowaniem stawki w wysokości 60,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

W dalszym ciągu obowiązywać będą zniżki dla rodzin wielodzietnych, dla których wysokość zwolnienia wynosi 50% ww. kwoty, t.j. 15,00 zł za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej.

Bez zmian pozostaje także zniżka dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku, która wynosi 4,00 zł za mieszkańca zamieszkującego taką nieruchomość.

Uwaga!

Pierwszą deklarację należy złożyc w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości. Każda zmiana danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (w takim przypadku opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:

a) w punkcie kasowym mającym siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego w Lęborku

b) przelewem bankowym na indywidualne konto płatnika