Edycja 2012

Mniej azbestu w Lęborku dzięki dotacji
 
Dzięki dotacji na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lębork- edycja 2012", przyznanej w 2012 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z krajobrazu Lęborka zniknęło osiem azbestowych dachów z posesji prywatnych, z których usunięto łącznie 907,20 m2 , tj. 12,22 Mg wyrobów zawierających azbest, głównie płyt cementowo-azbestowych. Dotacja w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych (14.166,00 zł) przyznana została przez WFOŚ i GW na wniosek Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2012) i wynikała z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest". Dotacja pochodziła w 50 % ze środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku oraz w 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

Mieszkańcy Lęborka usuwają azbest w ramach dotacji 2012

Informujemy, że w sierpniu 2012 r. Gmina Miasto Lębork podpisała z Zarządem Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Lęborka. Dotacja w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych przyznana została przez WFOŚ i GW na wniosek Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2012). Dzięki niej z krajobrazu Lęborka zniknie na zawsze ok. dwunastu azbestowych dachów z posesji prywatnych. Dotacja pochodzi ze środków własnych WFOŚ i GW (35 %) oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (35 %) przekazanych w ramach Programu Priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest". Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest będzie rozdzielona pomiędzy osoby fizyczne, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Lębork, które do 16 marca br. złożyły wnioski o dofinansowanie. Wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest. 8 wnioskodawców jest obecnie na etapie realizacji zadania. Pozostali są jeszcze przed podpisaniem umów z Gminą Miasto Lębork na dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z regulaminem w/w konkursu azbestowe pokrycia dachowe wyłącznie z obiektów nie związanych z działalnością gospodarczą wnioskodawcy muszą zdjąć do 15 listopada br. Wszystkie prace objęte wnioskiem o dofinansowanie może w ich imieniu wykonać jedynie specjalistyczna firma zajmująca się demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest figurująca w wykazie firm posiadających zatwierdzony przez Marszałka Województwa Pomorskiego program gospodarki odpadami, mających w swoich decyzjach również odpady azbestowe. Po wykonaniu prac, związanych z usunięciem wyrobów azbestowych wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Miejskim w Lęborku kompletu dokumentów określonych Szczegółowymi zasadami realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork celem rozliczenia demontażu, transportu i utylizacji w/w wyrobów.
 
 
Rozstrzygnięto konkurs pod nazwą „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2012) - będzie dotacja na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie lub zabezpieczanie odpadów zawierających azbest. Informujemy, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznał Gminie Miasto Lębork 70-procentową dotację na usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Lęborka w wyniku rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2012). Dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest będzie rozdzielona pomiędzy osoby fizyczne, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Lębork, które do 16 marca br. złożyły wnioski o dofinansowanie. Wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest. W najbliższym czasie Gmina Miasto Lębork podpisze z wnioskodawcami umowy na dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest.
 

Środki na dofinansowanie mogą być przyznawane wyłącznie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów nie związanych z działalnością gospodarczą. Po wykonaniu prac, związanych z usunięciem wyrobów azbestowych wnioskodawcy zobowiązani są do złożenie w Urzędzie Miejskim w Lęborku kompletu dokumentów określonych Szczegółowymi zasadami realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork (w załączniku) celem rozliczenia demontażu, transportu i utylizacji w/w wyrobów. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem konkursu (§ 6, pkt. 6c) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2012) w/w prace objęte wnioskiem o dofinansowanie może wykonać jedynie specjalistyczna firma zajmująca się demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest figurująca w wykazie firm posiadających zatwierdzony przez Marszałka Województwa Pomorskiego program gospodarki odpadami, mających w swoich decyzjach również odpady azbestowe. Zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork określa Zarządzenie nr 14/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 14.02.2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest.