Nieruchomości niezamieszkałe

Od 1 czerwca 2016 roku nieruchomości niezamieszkałe są włączone do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasto Lębork

Z dniem 1 czerwca 2016 roku, gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte także odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (działalność gospodarcza, szkoły, przedszkola, szpital, hotele itp.).

Przejęcie powyższego obowiązku ujednoliciło i uszczelniło gminny system gospodarki odpadami komunalnymi oraz wpłynęło na wyeliminowanie zjawiska podrzucania śmieci.

Odpady komunalne z tych nieruchomości odbiera firma wywozowa wyłoniona w postępowaniu przetargowym, z którą Gmina ma zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych na dany sektor.

Uwaga!

Z dniem 01.01.2023 r. w związku z uchyleniem zapisu art. 6c ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zgodnie z art. 1 pkt 9 ppkt b ustawy z dnia 11.08.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021, poz. 1648)), który stanowił, że przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie pisemnej zgody właściciela nieruchomości i na podstawie Uchwały Nr X-133/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.10.2019 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Lębork, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wszystkie nieruchomości niezamieszkałe na terenie Gminy Miasto Lębork obligatoryjnie wchodzą w gminny system odbierania odpadów komunalnych, w którym pozostają przez cały okres obowiązywania umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Wszyscy Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości będzie dodatkowo zaopatrywany przez operatora systemu w worki/pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazuje liczbę i wielkość pojemników (worków) na odpady zmieszane oraz dokonuje naliczenia wysokości miesięcznej opłaty, która jest iloczynem: ilości posiadanych pojemników (worków), uchwalonej stawki opłaty za dany pojemnik (worek) oraz iością odbiorów w miesiącu (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork odbiór odpadów będzie się odbywał min. 2 razy w miesiącu).

Właściciel nieruchomości składając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Lębork. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobligowany jest zadeklarować wszystkie frakcje odpadów.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2021 r. poz. 906) oraz § 3 ust. 2 Uchwały Nr XXI-332/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny mieć odpowiednią kolorystykę i spełniać określone normy.

Segregacja odpadów jest obowiązkowa.

Oznacza to, że nie ma możliwości wyboru sposobu zbierania odpadów komunalnych. Jedynym możliwym sposobem jest sposób selektywny. Dopiero stwierdzony przez Burmistrza Miasta Lęborka brak segregacji odpadów, spowoduje naliczenie, w drodze decyzji, opłaty za zagospodarowanie odpadów z zastosowaniem dwukrotności stawki podstawowej.

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ustala się stawkę opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w wysokości: 

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ustala się stawkę opłaty za worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w wysokości:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:

a) w punkcie kasowym mającym siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego w Lęborku

b) przelewem bankowym na indywidualne konto płatnika

Załączniki:

1. Uchwała Nr XXVII/-441/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29.06.2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XXX-484/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.11.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-441/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29.06.2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XLIX - 633/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-441/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr LII-674/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-441/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Uchwała Nr LII-673/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

3. Uchwała Nr X-133/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 października 2019 r.w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie  Gminy Miasto Lębork, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.