Nieruchomości niezamieszkałe

Od 1 czerwca 2016 roku nieruchomości niezamieszkałe są włączone do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasto Lębork

Z dniem 1 czerwca 2016 roku, gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte także odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (działalność gospodarcza, szkoły, przedszkola, szpital, hotele itp.).

Przejęcie powyższego obowiązku ujednoliciło i uszczelniło gminny system gospodarki odpadami komunalnymi oraz wpłynęło na wyeliminowanie zjawiska podrzucania śmieci. Ułatwi również osiągnięcie, wymaganego prawem, poziomu odzysku i recyklingu surowców wtórnych, a także pozwoli na redukcję masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania.

Odpady komunalne z tych nieruchomości odbiera firma wywozowa wyłoniona w postępowaniu przetargowym, z którą Gmina podpisuje umowę na odbiór odpadów komunalnych na dany sektor.

Uwaga!

Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

Oznacza to, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych (wyłącznie), jeśli chcą przystąpić do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasto Lębork, muszą złożyć deklarację właściciela nieruchomości, zawierającą jednocześnie dobrowolną zgodę na przystąpienie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W przeciwnym wypadku będzie ich obowiązywał przepis art. 6 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy, mówiący o obowiązku udokumentowania w formie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, czyli na własną rękę muszą zorganizować odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości. Przepisy te nie dotyczą właścicieli nieruchomości mieszanych.

Wszyscy Właściciele nieruchomości przystępujący do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości będzie dodatkowo zaopatrywany przez operatora systemu w worki/pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazuje liczbę i wielkość pojemników (worków) na odpady zmieszane oraz dokonuje naliczenia wysokości miesięcznej opłaty, która jest iloczynem: ilości posiadanych pojemników (worków) x uchwalonej stawki opłaty za dany pojemnik (worek) x krotnością odbiorów w miesiącu (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork odbiór odpadów będzie się odbywał min. 2 razy w miesiącu).

Właściciel nieruchomości sam decyduje o  rodzaju i ilości pojemników (worków), w które wyposaża nieruchomość na podstawie własnych doświadczeń i wiedzy o ilości produkowanych w nieruchomości odpadów oraz uwzględniając fakt, że ich odbiór odbywać się będzie dwa razy w miesiącu oraz biorąc pod uwagę średnie normy odpadów komunalnych wytwarzanych w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Segregacja odpadów jest obowiązkowa.

Oznacza to, że nie ma możliwości wyboru sposobu zbierania odpadów komunalnych. Jedynym możliwym sposobem jest sposób selektywny. Dopiero stwierdzony przez Burmistrza Miasta Lęborka brak segregacji odpadów, spowoduje naliczenie, w drodze decyzji, opłaty za zagospodarowanie odpadów z zastosowaniem dwukrotności stawki podstawowej.

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ustala się stawkę opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w wysokości: 

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ustala się stawkę opłaty za worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w wysokości:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:

a) w punkcie kasowym mającym siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego w Lęborku

b) przelewem bankowym na indywidualne konto płatnika

Załączniki:

1. Uchwała Nr XXVII/-441/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29.06.2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XXX-484/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.11.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-441/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29.06.2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XLIX - 633/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-441/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr LII-674/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-441/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Uchwała Nr LII-673/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

3. Uchwała Nr X-133/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 października 2019 r.w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie  Gminy Miasto Lębork, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.