Edycja 2018

Informujemy, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zawiesił z dniem 25 maja 2018 r. nabór wniosków w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018). Nabór wniosków został zawieszony z powodów niezależnych od Funduszu, spowodowanych względami organizacyjno – finansowymi.

Można składać wnioski o dotację na usuwanie azbestu w roku 2018

Po raz siódmy Gmina Miasto Lębork będzie się ubiegać o dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018).

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych  na terenie Gminy Miasto Lębork. Termin składania wniosków: do 25 maja 2018 roku. 

Dofinansowanie może być udzielone do 70 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork określa Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 02.05.2018 r.

Podobnie jak w roku ubiegłym Gmina Miasto Lębork wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach. Mieszkańcy będą musieli zorganizować sobie jedynie montaż nowego dachu.

Komplet druków można pobrać ze strony internetowej www.ekolebork.pl – zakładka Dofinansowania – Usuwanie azbestu – Edycja 2018 lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00 w p. B 121. Szczegółowe informacje tel. 59 8637 755.

Uwaga! Warunkiem uzyskania dotacji jest usunięcie wyrobów azbestowych w terminie do 31 października br., jednak nie wcześniej jak po dacie rozstrzygnięcia konkursu przez WFOŚiGW (tj. po 20 lipca 2018 r.)

Załączniki: