Edycja 2021 - 2022

Ponad 32 tony azbestu mniej w mieście

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w latach 2021-2022 usunięto w Lęborku 32,34 ton płyt cementowo-azbestowych. Dotacja przyznana została w ramach realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork w latach 2021-2022”.

Zadanie obejmowało nieruchomości przy ulicach: Akacjowej, Brzozowej, Cisowej, Inżynierów, Kasztanowej, Klonowej, Komuny Paryskiej, Mostnika, Pionierów i Witosa. Z 10 nieruchomości zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano łącznie 22,6 t azbestu (dachy), a z 5 nieruchomości zabrano, przetransportowano i zutylizowano 9,74 t azbestu (płyty luzem).

Koszt kwalifikowany realizacji zadania wyniósł 16.482 zł. Kwota dofinansowania przyznana w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 11.537 zł. Pozostałą część kosztów pokryli Gmina Miasto Lębork (2.472,70 zł) oraz mieszkańcy, którzy usunęli wyroby azbestowe (2.472,30 zł).

Dotacja pochodziła ze środków WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Usługę wykonała wybrana przez miasto w toku zapytania ofertowego firma ECO-POL Sp. z o.o. z Pruszcza w województwie kujawsko-pomorskim.

Mniej azbestowych dachów dzięki dotacji

Około 38 ton azbestu zniknie z Lęborka w bieżącym i przyszłym roku. Wszystko dzięki dofinansowaniu zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork w latach 2021-2022” przyznanemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek Gminy Miasto Lębork i środkom z budżetu miasta przeznaczonym na ten cel.

Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych będą wykonane w terminie od  września 2021 r. do października 2022 r. Realizuje je wyłoniona w toku zapytania ofertowego firma ECO-POL sp. z o.o. z Pruszcza w województwie kujawsko-pomorskim. 

Wyroby azbestowe przeznaczone do utylizacji pochodzą z nieruchomości ujętych w Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy Miasto Lębork – aktualizacja  ujęta w  Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork. Przewiduje się, że do utylizacji trafi ponad 31 ton azbestu z dachów oraz ok. 6,5 tony azbestowych płyt luzem.

Dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych (70 %  pochodzi z WFOŚiGW w Gdańsku, 15 % z budżetu miasta) otrzyma 15 mieszkańców Lęborka.
WFOŚiGW w Gdańsku przyznało na ten cel kwotę do 15.558,00 zł. Koszt do poniesienia przez Gminę Miasto Lębork to kwota do 3.000,00 zł.

Akcja demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych obejmie dachy na 12 budynkach (9 mieszkalnych, 2 gospodarcze, 1 garaż), natomiast  transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie azbestu dotyczyć będzie 5 posesji, na których zgromadzono azbestowe płyty luzem.


Burmistrz Miasta Lęborka informuje o rozpoczęciu procedury przyjmowania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork.

Kolejny raz Gmina Miasto Lębork będzie się ubiegać o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do usunięcia wyrobów zawierających azbest w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2021).

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych  na terenie Gminy Miasto Lębork. Termin składania wniosków upływa 20 maja 2021 roku. 

Dofinansowanie może być udzielone do 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork określa Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 04.05.2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji w latach 2021-2022 Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork, określenia wzoru wniosku o dofinansowanie oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione w 2021 lub 2022 roku, pod warunkiem że zadanie nie zostało zakończone przed dniem 29 marca 2021 r.

Gmina Miasto Lębork wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach. Mieszkańcy będą musieli zorganizować sobie jedynie montaż nowego dachu.

Komplet informacji i druków można pobrać ze strony internetowej www.ekolebork.pl – zakładka Dofinansowania – Usuwanie azbestu – Edycja 2021-2022. Szczegółowe informacje do uzyskania również pod nr tel. 59-8637 755, 8637 708.