Edycja 2017

Przyznanie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej

Informujemy, że w listopadzie 2017 roku Gmina Miasto Lębork podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę dotacji dofinansowania zadania pn. „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017).

Wysokość dotacji  przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosi 145.160,36 zł  co stanowi 25%  kosztów kwalifikowanych co w tym przypadku stanowi kwota 580. 641,45zł.

W ramach projektu dofinansowane zostało 55 inwestycji związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej, polegające na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem. W wyniku tej modernizacji zlikwidowano 77 źródeł ogrzewania węglowego o łącznej mocy nominalnej 1549 kW, w miejsce których zamontowanych zostało 56 kotłów gazowych o łącznej mocy nominalnej 1267,5 kW. Realizacja zadania przyczyniła się do zmniejszenia zjawiska tzw. „niskiej emisji”, co wpływa korzystnie na poprawę jakości powietrza w Lęborku. Sukcesywna eliminacja skumulowanych źródeł ogrzewania w domowych paleniskach przyczynia się również do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców gminy.

W wyniku zrealizowania zadania osiągnięto efekt ekologiczny i uzyskano następujące redukcje:

pyły ogólne (Mg/rok)

3,514 Mg/rok

SO(Mg/rok)

1,687 Mg/rok

NO(Mg/rok)

0,174 Mg/rok

CO (Mg/rok)

7,907 Mg/rok

CO(Mg/rok)

334,629 Mg/rok

 

***

W dniu 5 lipca 2017 r . Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku pozytywnie zakwalifikował wniosek Burmistrza Miasta Lęborka o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu  na realizację zadania pn.: „Modernizacja źródeł energii na terenie Gminy Miasto Lębork” w ramach konkursu Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017).

Gmina Miasto Lębork otrzymała dotację w wysokości  do 214.280,00 zł. Poziom  dofinansowania przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu to 25% kosztów kwalifikowanych zadań. Dodatkowo dofinansowanie w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych będzie pochodziło z budżetu miasta. Do konkursu ostatecznie zakwalifikowało się 68 mieszkańców Gminy Miasto Lębork.

Przypominamy, że termin zakończenia zadania przez wnioskodawców i przedłożenia wymaganych dokumentów mija 30.11.2017 r. 

***

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poinformował, że termin rozstrzygnięcia konkursu pn. Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017), pierwotnie planowany na 23 czerwca 2017 r., został   w y d ł u ż o n y.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r., a ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w terminie 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Przypominamy, że zgodnie z Zasadami udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (§ 3 ust. 4) „Fundusz może pokryć koszty poniesione przez wnioskodawcę przed datą zawarcia umowy o dofinansowanie, jeżeli zostały one poniesione po podjęciu przez Zarząd Funduszu decyzji o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania”. 

Można już składać wnioski o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2017

Gmina Miasto Lębork planuje po raz kolejny przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza”. W ramach konkursu dofinansowane będą zadania dotyczące modernizacji źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła) bądź podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Termin składania wniosków: do 28 kwietnia 2017 roku.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Lębork.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork, w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017) określa Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 21.02.2017 r.

Komplet druków można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00 w p. B 112. Szczegółowe informacje tel. 59 8637 708.

Z dofinansowania pozyskanego przez miasto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do tej pory skorzystało już 65 osób. Edycja 2017 będzie czwartą, do której przystąpimy. W ciągu poprzednich trzech edycji konkursu pozyskano łącznie ok. 147 tys. zł i dodatkowo przekazano łącznie ok. 17 tys. zł wkładu własnego Gminy Miasto Lębork. Poziom dofinansowania wahał się od ok. 23 % w 2014 roku do ok. 29 % kosztów kwalifikowanych w roku 2016.

W obecnej edycji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku proponuje dofinansowanie w wysokości do 35 %, przy wymaganym wkładzie własnym gminy 5 %, zatem dofinansowanie w 2017 roku może wynieść do 40 % kosztów kwalifikowanych. 

Pobierz: