Wycinka drzew

 1. Dokumenty, które należy złożyć w przypadku zamiaru usunięcia drzew lub krzewów – 2 rodzaje:

a) wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia zadrzewienia(drzew lub krzewów) – w przypadku gdy na nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy prowadzona jest, bądź będzie działalność gospodarcza, także w przypadku użytkowania wieczystego, spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej ( wniosek do pobrania poniżej)

b) zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu – w przypadku zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z prywatnej posesji, na której nie jest prowadzona działalność gospodarczej (zgłoszenie do pobrania poniżej)

 1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Lęborka.
   
 2. Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu oględzin w terenie przez pracownika Urzędu Miasta Lęborka:
  1. w przypadku wniosku – zezwolenie otrzymujemy w formie decyzji administracyjnej
  2. w przypadku zgłoszenia – po przeprowadzonych oględzinach w terenie, jeżeli organ właściwy nie wniesie sprzeciwu w ciągi 14 dni, następuje tzw. „zgoda milcząca” zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów.
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów składa posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym - do wniosku dołącza się zgodę właściciela.

Zgłoszenie powinno zostać złożone przez właściciela nieruchomości. W przypadku kilku właścicieli na zgłoszeniu należy złożyć podpis wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

 1. Co powinien zawierać wniosek:
  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości
  2. tytuł prawny władania nieruchomością
  3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu
  4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm – w przypadku gdy na tej wysokościdrzewo:
   - posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni

-  nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa

 1. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
 2. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
 3. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy
 4. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
 1. Co powinno zawierać zgłoszenie:
  1. imię, nazwisko i adres posiadacza nieruchomości
  2. nazwę gatunku drzewa lub krzewu
  3. obwód pnia mierzonego na wysokości 5cm od gruntu
  4. przyczynę zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu
  5. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy
  6. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
    
 2. Wyjątki od uzyskania zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów:
  1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
  2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza

   • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

               • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
              platanu klonolistnego,

              • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

 1. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności       gospodarczej - w takim przypadku składa się zgłoszenie zamiaru usunięcia zadrzewienia
 2. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 3. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 4. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 5. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 6. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 7. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 8. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 9. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 10. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 11. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 12. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:                           • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,                            
  • inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

8. Opłata za usunięcie drzew lub krzewów:

 1. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.
 2. Opłaty naliczane są w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu i pobierane przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia.
 3. W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych.
 4. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu.
 5. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy, albo część z nich, nie zachowały żywotności po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności.
 6. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w ust. 3, lub części z nich, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zostały wykonane zgodnie z zezwoleniem.
 7.   Decyzje w sprawach, o których mowa w pkt. d, e, f wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
 8. Opłaty nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

9. Kiedy nie pobiera się opłat za usunięcie drzew lub krzewów?

Opłat za usunięcie zadrzewienia nie ponosimy w przypadku drzew:

 • drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
 • drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
 • drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

10. Po otrzymaniu wniosku lub zgłoszenia, organ właściwy w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku lub zgłoszenia dokonuje oględzin w terenie. Z oględzin sporządza się protokół.

11. Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

12. Czas realizacji usługi: do 30 dni , o ile Kodeks postępowania administracyjnego nie stanowi inaczej .

Załączniki: