Jak wypełnić deklarację?

1Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,  zobowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Pobierz: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. W przypadku wystąpienia kilku współwłaścicieli składają oni jedną, wspólną, podpisaną przez jedną osobę deklarację (gdy liczba współwłaścicieli jest większa niż 2 dołączyć należy wypełnioną informację o współwłaścicielach).

Pobierz: Informacja o współwłaścicielach (załącznik do deklaracji)

3. W deklaracji poza danymi właściciela nieruchomości (współwłaściciela) wpisujemy:

w pozycji 47 liczbę osób zamieszkujących

w pozycji 48 - kwotę opłaty (czyli iloczyn stawki i ilości osób zamieszkujących)

 • W przypadku rodzin wielodzietnych- należy wypełnić pozycję 49 podając liczbę członków rodziny wielodzietnej, na których przysługuje zwolnienie z opłaty (dot. trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie wielodzietnej, zamieszkującego w danej nieruchomości).
  W pozycji 51 wpisujemy wyliczona kwotę zwolenia (iloczyn liczby członków rodziny wskazanych w poz. 49 i stawki z poz. 50).
   
 • W przypadku korzystania ze zwolenia na kompostowanie odpadów komunalnych, nalezy wypełnić poz. 53 (iloczyn ilości osób zamieszkujących nieruchomość i stawki zwolnienia w części z opłaty).
   
 • W pozycji 54 wpisać należy kwotę z poz. 48, pomniejszoną o kwotę z poz. 51 oraz o kwotę z poz. 53.
   
 • Kwota podana w pozycji 54 jest opłatą, którą należy uiszczać na rzecz Urzędu Miejskiego w Lęborku. Obowiązuje tu zasada samonaliczenia, zatem, w przypadku gdy złożona deklaracja nie będzie zawierała błędów, opłata wykazana w deklaracji jest należna i płatna do końca każdego miesiąca bez wezwania (nie otrzymają Państwo decyzji wymiarowej).