Poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy

Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z  dnia 13 września 1996 r. oraz rozporządzeniem ministra środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:

1. w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło - co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

>10

>12

>14

>16

>18

>20

>30

>40

>50

Poziom osiągnięty przez Gminę Miasto Lębork

27,4

21,4

33,5

44,6

44,2

40,0

41,0

38,7

201,94

 

2. w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych -  co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

>30

>36

>38

>40

>42

>45

>50

>60

>70

Poziom osiągnięty przez Gminę Miasto Lębork

95,3

97,2

95,4

99,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Według art. 3c wyżej cytowanej ustawy gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa­nych do składowania:

 

1. do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

 

2. do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach oraz sposób ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

 

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

 

 

2012 r.

16.o7.2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

16.07.2020 r.

Dopuszczalny poziom
masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. [%]

<75

<50

<50

<50

<45

<45

<40

<40

<35

Poziom osiągnięty przez Gminę Miasto Lębork

1

24,6

23,5

18,9

1,1

19,0

13,0

17,19

20,73

 

Dane o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Poziomy zostały opracowane dla poszczególnych rodzajów odpadów na podstawie kwartalnych/półrocznych sprawozdań przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lęborka.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r., poz. 645)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziomy osiągnięte przez poszczególnych przedsiębiorców

Nazwa przedsiębiorcy

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

SITA POMORZE Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGORA-1 Sp. z o.o.

13,3

20,9

47,5

-

-

-

-

-

REMONDIS Sp. z o.oOddział w Lęborku

12,5

18,8

22,8

16,74

34,9

30,2

57

26

ELWOZ Sp. z o.o.

51,3

26,3

30,6

20,03

20,1

30,1

25

13

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych SANIPOR Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

SOMMER Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

Usługi Komunalne i Transportowe Zbigniew Naczk

3,3

24,0

29,9

25,51

-

-

-

-

LUKAS Łukasz Gniedziejko

74,0

44,5

41,7

27,49

-

-

-

-

Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

Usługi Transportowe i Komunalne Władysław Barzowski

-

0,9

-

-

-

-

-

-

P.P.H.U. CHEM MIX Ewa Beata Dziub

-

-

-

-

-

-

-

-

F.H.U. NATURA Marek Michałowski

-

-

-

-

-

-

-

-

AQUA-EXPRES Ryszard Milczarek

-

-

-

-

-

-

-

-

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

D i F s. c. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe

-

-

-

-

-

-

-

-

PHU „ANAREX” Zbigniew Pozorek

-

1,1

-

-

-

-

-

-

PHU SANIKO Andrzej Koszałka

-

-

-

-

-

-

-

-

KING Joanna Staniuk - Sommer

-

-

-

-

-

-

-

-

Firma Prywatna Wielobranżowa  „Stachtrans” Stanisław Milewczyk

-

-

-

-

-

-

-

-

Przedsiębiorstwo Komunalne AGORA Sp. z o.o.

-

-

18,7

37,16

-

-

-

-

Edward Przybyszewski

-

-

-

-

-

-

-

-

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o

- - - - - - - -

EKO LOGISTIK Usługi Komunalno-Transportowe

- - - - - - - -

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Rumi

- - - 217,75 - - - -

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANAREX s.c. Zbigniew i Mateusz Pozorek

x x x x - - - -

Mateusz Milczarek MATEX

x x x x - - - -

KOMA OLSZTYN Sp. z o.o.

x x x x x x x -

 

-Inne niż niebezpieczne odpady budowlane

i rozbiórkowe

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r., poz. 645) 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziomy osiągnięte przez poszczególnych przedsiębiorców

Nazwa przedsiębiorcy

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

SITA POMORZE Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGORA-1 Sp. z o.o.

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

REMONDIS Sp. z o.oOddział w Lęborku

100,0

100,0

100

-

100

100

100

-

ELWOZ Sp. z o.o.

100,0

-

98,1

-

-

-

-

-

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych SANIPOR Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

SOMMER Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

Usługi Komunalne i Transportowe Zbigniew Naczk

100,0

-

-

-

-

-

-

-

LUKAS Łukasz Gniedziejko

-

-

-

-

-

-

-

-

Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

Usługi Transportowe i Komunalne Władysław Barzowski

-

-

-

-

-

-

-

-

P.P.H.U. CHEM MIX Ewa Beata Dziub

-

-

-

-

-

-

-

-

F.H.U. NATURA Marek Michałowski

-

-

-

-

-

-

-

-

AQUA-EXPRES Ryszard Milczarek

-

-

-

-

-

-

-

-

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

D i F s. c. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe

-

-

-

-

-

-

-

-

PHU „ANAREX” Zbigniew Pozorek

100,0

-

-

-

-

-

-

-

PHU SANIKO Andrzej Koszałka

-

-

-

-

-

-

-

-

KING Joanna Staniuk - Sommer

-

-

-

-

-

-

-

-

Firma Prywatna Wielobranżowa  „Stachtrans” Stanisław Milewczyk

-

-

-

-

-

-

-

-

Przedsiębiorstwo Komunalne AGORA Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

Edward Przybyszewski

-

-

-

-

-

-

-

-

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o

x x x - - - - -

EKO LOGISTIK Usługi Komunalno-Transportowe

x x x - - - - -

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Rumi

- - - - - - - -

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANAREX s.c. Zbigniew i Mateusz Pozorek

x x x x - - - -

Mateusz Milczarek MATEX

x x x x - - - -

KOMA OLSZTYN Sp. z o.o.

x x x x x x x -
 
 

 

 

 

 

 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów  (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) 

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziomy osiągnięte przez poszczególnych przedsiębiorców

Nazwa przedsiębiorcy

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

SITA POMORZE Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGORA-1 Sp. z o.o.

0,7

20,9

0,2

-

-

-

-

-

REMONDIS Sp. z o.oOddział w Lęborku

0,1

2,3

2,8

0,22

0,6

5,6

50,52

12

ELWOZ Sp. z o.o.

0,1

0,4

0,3

0,92

6,4

6,1

12

14

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych SANIPOR

Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

SOMMER Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

Usługi Komunalne i Transportowe Zbigniew Naczk

-

0,4

0,25

0,69

-

-

-

-

LUKAS Łukasz Gniedziejko

-

0,6

0,14

0,82

-

-

-

-

Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina”  Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

Usługi Transportowe i Komunalne Władysław Barzowski

-

0,003

-

-

-

-

-

-

P.P.H.U. CHEM MIX Ewa Beata Dziub

-

-

-

-

-

-

-

-

F.H.U. NATURA Marek Michałowski

-

-

-

-

-

-

-

-

AQUA-EXPRES Ryszard Milczarek

-

-

-

-

-

-

-

-

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

-

-

-

D i F s. c. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe

-

-

-

-

-

-

-

-

PHU „ANAREX” Zbigniew Pozorek

-

0,0008

-

-

-

-

-

-

PHU SANIKO Andrzej Koszałka

-

-

-

-

-

-

-

-

KING Joanna Staniuk - Sommer

-

-

-

-

-

-

-

-

Firma Prywatna Wielobranżowa  „Stachtrans” Stanisław Milewczyk

-

-

-

-

-

-

-

-

Przedsiębiorstwo Komunalne AGORA Sp. z o.o.

-

-

0,01

4,53

-

-

-

-

Edward Przybyszewski

-

-

-

-

-

-

-

-

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o

x x x - - - - -

EKO LOGISTIK Usługi Komunalno-Transportowe

x x x - - - - -

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Rumi

x x x - - - - -

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANAREX s.c. Zbigniew i Mateusz Pozorek

x x x x - - - -

Mateusz Milczarek MATEX

x x x x - - - -

KOMA OLSZTYN Sp. z o.o.

x x x x x x x -
 

Załączniki: