Spalanie odpadów zielonych

1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 roku wprowadzając szereg zmian odnośnie uregulowań w zakresie gospodarki odpadami. Nałożyła ona na gminy obowiązek podjęcia uchwał wprowadzających zmiany w systemie gospodarowania odpadami.

Przed wejściem zmian prawo pozwalało na spalanie organicznych części roślin, czyli gałęzi i liści, pod warunkiem, że nie powodowało to nadmiernej emisji dymu i nie utrudniało życia sąsiadom.

W związku  z wprowadzeniem w życie uchwały Nr XXIII - 357/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork (tekst jednolity: Uchwała Nr XXXV - 623/2014 z dnia 28.05.2014 r.) został nałożony na gminę obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów zielonych.

Art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach mówi, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Zakaz spalania odpadów zielonych został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku, która zabrania takich praktyk po wdrożeniu systemu odbioru od mieszkańców tzw. odpadów zielonych.

Według ustawy odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy oraz targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów.

Właściciele nieruchomości oraz działkowcy mają trzy możliwości pozbycia się tego typu odpadów:

1. kompostowanie na własnej działce

2. wystawianie w systemowych workach zgodnie z harmonogramem

3. oddanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnówku.

Pamiętaj!

Osoba, która spala odpady zielone w ogródku lub na działce może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Art. 155 ustawy o odpadach nakłada obowiązek termicznego przekształcania odpadów wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.

Art. 191 ustawy o odpadach mówi, że ten, kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Załącznik: