Plan gospodarki niskoemisyjnej

Przyjęcie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Lębork oraz  Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Lębork na lata 2015-2030.

Uchwałą Nr XXII-333/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2016 r. przyjęto aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Lębork.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Lębork - obowiązujący

W wyniku wprowadzenia zmian do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Lębork został on ponownie uchwalony (Uchwała Nr XVIII-248/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Lębork) i przyjęty do realizacji. 

Rada Miejska w Lęborku przyjęła Uchwałą nr XI-123/2015 z dnia 24.07.2015 r. Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Lębork oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr XI-124/2015 z dnia 24.07.2015 r. Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Lębork na lata 2015-2030.

Na opracowanie obu dokumentów Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem opracowania obu dokumentów jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno- energetycznego do roku 2020 tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. 

Przystąpienie do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Lębork na lata 2015-2030.

Gmina Miasto Lębork przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Lębork na lata 2015-2030. Na opracowanie obu dokumentów Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem opracowania dokumentów jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Załączniki:

1. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Lębork.

2. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Lębork.

3. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Lębork.

4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Lębork na lata 2015-2030.

Celem realizacji zadania jest zaplanowanie gospodarki niskoemisyjnej w gminie i umożliwienie mieszkańcom wykorzystania środków finansowych z funduszy unijnych i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.in. na termomodernizację budynków, wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, montaż kolektorów słonecznych, itp. Gminy wdrażające Plan gospodarki niskoemisyjnej będą mogły wspierać mieszkańców w ubieganiu się o dodatkowe środki finansowe dla zamierzonych inwestycji.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Lęborka o wypełnienie ankiety, znajdującej się na stronie: http://emisja.org/lebork.

Dodatkowo do  mieszkańców Lęborka w zabudowie jednorodzinnej trafiają ulotki z ankietami w formie papierowej z prośbą o ich wypełnienie. Można też ankietę, po jej wypełnieniu, dostarczyć do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Lęborku, przy ul. Armii Krajowej 14 – pok. C201 lub do kancelarii głównej – okienko nr 1 lub 2 w holu głównym urzędu.

Możliwość pozyskania środków finansowych w kolejnych latach na modernizacje budynków i instalacje odnawialnych źródeł energii uzależniona jest w dużej mierze od dzisiejszego zainteresowania i planów modernizacyjnych mieszkańców Lęborka. Możliwe to będzie do określenia na podstawie złożonych przez mieszkańców ankiet. To od ich zaangażowania w proces ankietyzacji i udzielenie odpowiedzi zależy możliwość wsparcia przez urząd starań mieszkańców o pozyskanie środków finansowych w przyszłości.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wypełnienia ankiety, prosimy o kontakt z Wykonawcą zadania – WGS84 Polska Sp. z o.o. – tel. (22) 6702429 lub e-mail: srodowisko@wgs84.pl.