Edycja 2016

 

fot. A. Radajewski/POMCERT Gdańsk

Ok. 13 ton mniej azbestu dzięki dotacji w roku 2016  

 

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2016 roku usunięto w Lęborku łącznie 1.054,00 m2  tj. 12,83 ton płyt cementowo-azbestowych.

Dotacja w wysokości 6.913,09 zł przyznana została w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2016).

Dofinansowana przez WFOŚiGW w Gdańsku akcja demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych odbyła się w Lęborku po raz piąty. Realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lębork – edycja 2016” trwała od lipca do października br. i obejmowała nieruchomości przy ulicach: Czołgistów, Akacjowej, Kolonia, Jesionowej i Hutniczej. Z 5 nieruchomości zostały usunięte pokrycia dachowe z płyt azbestowych (łącznie 12,10 t). Poza tym z 1 posesji usunięto płyty azbestowe zgromadzone luzem (0,73 t).

Usługę u sześciu mieszkańców Lęborka wykonała wybrana przez miasto w toku zapytania ofertowego firma Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski z Mikorzyna w województwie kujawsko-pomorskim. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, mieszkańcy nie ponieśli żadnych kosztów związanych z usunięciem i utylizacją azbestu (pokryli jedynie koszt zakupu i montażu nowego dachu), gdyż zadanie finansowane jest nie tylko z dotacji przyznanej Gminie Miasto Lębork przez WFOŚiGW w Gdańsku, ale także z budżetu miasta.

Dotacja wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska  i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

W mieście pozostaje jeszcze ponad 650 ton wyrobów zawierających azbest, głównie pokryć dachowych na terenie ok. 175 nieruchomości. Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” eternit należy usunąć do 2032 roku.

Mieszkańcy, którzy  planują w 2017 roku usunąć azbest ze swoich nieruchomości, mogą się dowiadywać o warunki  dofinansowania pod koniec stycznia 2017 r. w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim p. C201, tel. 59 8637 755 (702).

Właścicielom nieruchomości (osoby fizyczne), na których znajdują się wyroby zawierające azbest, przypominamy o obowiązku sporządzania „Informacji o wyrobach zawierających azbest” i przedkładania jej w terminie do 31 stycznia każdego roku burmistrzowi miasta (formularz dostępny na stronie www. ekolebork.pl). 

www.wfos.gdansk.pl

Dotacja do usunięcia wyrobów zawierających azbest – dodatkowy nabór wniosków

W związku z rezygnacją niektórych wnioskodawców z realizacji wniosku o przyznanie dofinansowania w formie dotacji w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2016) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, istnieje możliwość złożenia dodatkowych wniosków przez zainteresowanych mieszkańców. Termin do dnia 20.06.2016 r.

Przyjęcie dodatkowych wniosków jest możliwe tylko do wysokości przyznanego przez WFOŚiGW dofinansowania.  

Komplet druków można pobrać ze strony internetowej ekolebork.pl – zakładka Dofinansowania – Usuwanie azbestu – Aktualności lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00 w p. C 201 (wejście do budynku od strony parkingu). Szczegółowe informacje tel. 59 8637 755, 59 8637 702. 

Mieszkańcy będą usuwać azbest z dotacją 2016

W roku 2016 mieszkańcy Lęborka ponownie skorzystają z dofinansowania na usunięcie wyrobów azbestowych ze swoich posesji.

Jest to możliwe dzięki dotacji do kwoty 8.490,00 zł przyznanej Gminie Miasto Lębork przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, w ramach ogłoszonego konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2016).

WFOŚiGW w Gdańsku gwarantuje  dotację dla wnioskodawców w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. W przypadku zabezpieczenia w budżecie Miasta Lęborka środków finansowych na pokrycie pozostałych 15 % kosztów, koszty te zostaną poniesione przez Gminę Miasto Lębork. W tym przypadku, tak jak w roku ubiegłym, wnioskodawcy pokryją  jedynie koszt montażu nowego dachu. 

Uwaga! Środki na dofinansowanie mogą być przyznawane wyłącznie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Warunkiem uzyskania dotacji jest usunięcie wyrobów azbestowych w tym roku w terminie do 21 października br. 

Prace demontażowe powinny ruszyć w lipcu. Wcześniej Gmina Miasto Lębork wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach.

Po wykonaniu prac związanych z usunięciem wyrobów azbestowych, wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Miejskim w Lęborku kompletu dokumentów określonych Szczegółowymi zasadami realizacji w roku 2016 Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork celem rozliczenia demontażu, transportu i utylizacji ww. wyrobów.

Można składać wnioski o dotację na usuwanie azbestu w roku 2016

Po raz piąty Gmina Miasto Lębork będzie się ubiegać o dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Lęborka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2016).

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych  na terenie Gminy Miasto Lębork.

Dofinansowanie może być udzielone do 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork określa Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 02.02.2016 r.            

Podobnie jak w roku ubiegłym Gmina Miasto Lębork wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach. Mieszkańcy będą musieli zorganizować sobie jedynie ewentualny montaż nowego dachu.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji, zapraszamy do składania wniosków.

Termin składania wniosków: do 21 marca 2016 roku.  

Komplet druków można pobrać ze strony internetowej ekolebork.pl – zakładka Dofinansowania – Usuwanie azbestu – Aktualności lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00 w p. C 201 (wejście do budynku od strony parkingu). Szczegółowe informacje tel. 59 8637 755, 59 8637 702.

Uwaga! Warunkiem uzyskania dotacji jest usunięcie wyrobów azbestowych wyłącznie w tym roku w terminie do 21 października br., jednak nie wcześniej jak po dacie rozstrzygnięcia konkursu przez WFOŚiGW (tj. po 30 maja 2016 r.) 

Pobierz:

1. Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest ujętej w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork – aktualizacja”, przyjętym Uchwałą Nr XIV-157/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 r.

2. Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji w roku 2016 „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork” oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest

3. Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 15/2016  Burmistrza Miasta Lęborka  z dnia 02.02.2016 r. Szczegółowe zasady realizacji w roku 2016 Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork

4. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 02.02.2016 r. Wniosek o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest