Założenia Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032

14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, zmienioną uchwałą RM w dniu 15 marca 2010 r.

Głównym celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do 2032 r. Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, która podjęła wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Główne cele Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032:

 1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
 3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Szacuje się, że na terenie kraju w 2008 r. znajdowało się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjmuje się, iż następujące ilości odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania w kolejnych latach:

 • w latach 2009–2012 około 28% odpadów (4 mln ton),
 • w latach 2013–2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton),
 • w latach 2023–2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton). 

Program stworzył nowe możliwości, m.in.:

 1. składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,
 2. wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,
 3. pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.

Ponadto Program przewiduje:

 • przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest (termin: do 2012 r.),
 • utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest,
 • podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających egzekwowanie obowiązków nałożonych na podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu monitorowania realizacji Programu,
 • zwiększenie zaangażowania administracji samorządowej, szczególnie gmin.