Edycja 2015

Informacja o zadaniu dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

a) nazwa zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lębork – edycja 2015”

b) koszt kwalifikowany zadania: 10 917,00 zł

c) kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 9 270,00 zł

d) informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:

dotacja pochodzi ze środków:

  • udostępnionych przez NFOŚiGW (do kwoty 5 449,00 zł) w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,
  • WFOŚiGW w Gdańsku (do kwoty 3 821,00 zł)

e) opis zadania, a po zakończeniu jego realizacji sprawozdanie z realizacji

Opis:

Zadanie polega na: 1) demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest  oraz 2) transporcie, zabezpieczeniu i unieszkodliwieniu azbestu.

Ilość budynków/miejsc wchodzących w skład zadania: 9.

Do utylizacji przewidziane jest ok. 14 Mg  wyrobów zawierających azbest, który pochodzi z budynków ujętych w Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy Miasto Lębork – aktualizacja  ujęta w  Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork. Dla siedmiu budynków stwierdzono II stopień pilności, dla jednego -  III stopień oraz dla składowanych płyt luzem – I stopień pilności.

Po zakwalifikowaniu wniosku Gminy Miasto Lębork do dofinansowania w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2015), Gmina Miasto Lębork dnia 14.07.2015 r. wyłoniła w trybie zapytania ofertowego wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Sprawozdanie z realizacji zadania:

Wybrana przez miasto firma Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski z Mikorzyna w województwie kujawsko-pomorskim usunęła do końca października br. 13,62  Mg azbest u dziewięciu mieszkańców Lęborka.

Akcja demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych trwała od lipca br. i obejmowała nieruchomości przy ulicach: 9 Maja, Ignacego Domeyki, Gliniana, Bartosza Głowackiego,  Jesionowa, Klonowa, Kolonia oraz Legionów Polskich. Mieszkańcy nie ponieśli żadnych kosztów tego przedsięwzięcia, gdyż zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lębork – edycja 2015” będzie  sfinansowane z dotacji przyznanej Gminie Miasto Lębork przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (85 % kosztów kwalifikowanych) oraz z budżetu miasta (pozostałe 15 %). Właściciele nieruchomości będą pokrywać jedynie koszt zakupu i montażu nowego dachu.

f) aktywny odnośnik do strony www.wfosigw.gda.pl

Lębork pozbywa się azbestu hurtem i z dotacji

Wybrana przez miasto w toku zapytania ofertowego firma Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski z Mikorzyna w województwie kujawsko-pomorskim usuwa azbest u dziewięciu mieszkańców Lęborka.

Akcja demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych trwa od lipca br. i obejmuje nieruchomości przy ulicach: 9 Maja, Ignacego Domeyki, Gliniana, Bartosza Głowackiego,  Jesionowa, Klonowa, Kolonia oraz Legionów Polskich. Mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów tego przedsięwzięcia, gdyż zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lębork – edycja 2015” będzie  sfinansowane z dotacji przyznanej Gminie Miasto Lębork przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (85 % kosztów kwalifikowanych) oraz z budżetu miasta (pozostałe 15 %). Właściciele nieruchomości będą pokrywać jedynie koszt zakupu i montażu nowego dachu.

Szacuje się, że firma „GRONEKO” usunie i odda do utylizacji ok. 14 t. wyrobów zawierających azbest.

Usuwanie wyrobów azbestowych w 2015 roku potrwa do końca października.  

Wnioski o dotację na usuwanie azbestu w 2015 r. czekają na realizację

W 2015 roku 11 mieszkańców Lęborka złożyło wnioski o dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbestO tym, czy dotacja zostanie przyznana dowiemy się do 22 maja br., gdyż właśnie wtedy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosi wyniki konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2015).

Gmina Miasto Lębork uczestniczy w ww. konkursie od 2012 roku. W ramach dotacji do tej pory usunięto łącznie 27,5 Mg wyrobów azbestowych, głównie pokryć dachowych z płyt falistych azbestowo-cementowych stosowanych w budownictwie.

W tym roku do utylizacji przewidziane jest ok. 14,5 Mg wyrobów zawierających azbest, który pochodzi z budynków ujętych w Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy Miasto Lębork – aktualizacja,  stanowiącej cześć Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork.

Inwentaryzacja jest corocznie weryfikowana i uaktualniana. Obecnie w Lęborku znajduje się jeszcze 191 obiektów zawierających wyroby azbestowe (tj. 696 Mg, 42.816 m2).

Można składać wnioski o dotację na usuwanie azbestu w roku 2015

Mieszkańcy Miasta Lęborka w 2015 roku mogą się ubiegać o dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Wzorem lat ubiegłych Gmina Miasto Lębork będzie uczestniczyć w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2015).

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Lębork.

Dofinansowanie może być udzielone do 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – Szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork określa Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10.03.2015 r. W tym roku po raz pierwszy to nie sami Mieszkańcy będą szukać firmy, która zajmie się demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych. Zrobi to za nich gmina. Mieszkańcy będą musieli zorganizować sobie jedynie ewentualny montaż nowego dachu.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji, zapraszamy do składania wniosków.

Termin składania wniosków: do 7 kwietnia 2015 roku.

Komplet druków można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00 w p. C 201 (wejście do budynku od strony parkingu). 

Szczegółowe informacje tel. 59 8637 755 lub 59 8637 702. 

Pobierz:

1. Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13.04.2015 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest ujętej w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork – aktualizacja”, przyjętym Uchwałą Nr XIV - 157/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 r.

2. Załącznik do Zarządzenia nr 34/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13.04.2015 r. Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Miasto Lębork - aktualizacja

3. Zarządzenie nr 65/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 01.06.2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 26/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest

4. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 01.06.2015 r. Szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork

5. Załącznik do Szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork: wzór umowy na dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest

6. Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10.03.2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywa nia wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest

7. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26 /2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10.03.2015 r. Wniosek o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest

8. Załącznik Nr 1 do wniosku o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest: Informacja o wyrobach zawierających azbest

9. Załącznik Nr 2 do wniosku o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest: Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest