Edycja 2014

O ponad 5 ton mniej azbestu w Lęborku dzięki dotacji  w roku 2014

W roku 2014 dzięki dotacji na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lębork – edycja 2014", przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, trzech mieszkańców Lęborka usunęło ze swoich posesji  377,03 m2 (tj. 5,09 t) azbestowych pokryć dachowych. Płyty cementowo-azbestowe zniknęły z domów jednorodzinnych przy ulicach: Akacjowej, Arctowskiego, Beniowskiego.

Dotacja w wysokości 97 % kosztów kwalifikowanych (3.895 zł) będzie rozdzielona pomiędzy tych mieszkańców zgodnie z przekazaną przez nich do Urzędu Miejskiego dokumentacją (m.in. faktury za demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, karty przekazania odpadów azbestowych do utylizacji).

Dotacja przyznana została przez WFOŚiGW na wniosek Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2014) i wynikała z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Dotacja pochodzi w 50 % ze środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku oraz w 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacja na usunięcie azbestu 2014 – zmiany

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczonym budżetem konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2014) do poziomu 97 % zostały objęte jedynie zadania o I i II stopniu pilności, natomiast zadania zaliczone do III stopnia pilności zostały wpisane na listę rezerwową i będą dofinansowane pod warunkiem uwolnienia środków w terminie późniejszym. Po korekcie, z 10 złożonych w br. wniosków o dotację do usunięcia azbestu, realizowane będą wnioski 2 mieszkańców Lęborka, którzy w załączonym do wniosku formularzu „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” zakwalifikowali wyroby azbestowo-cementowe ze swoich nieruchomości do I stopnia pilności. Pozostałych 8 wnioskodawców z listy rezerwowej ma szansę otrzymania dofinansowania jeszcze w tym roku, co jest uwarunkowane decyzją WFOŚiGW w Gdańsku. Środki finansowe na realizację ww. zadania pochodzić będą z dotacji  WFOŚiGW z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – Część 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.  

W planach dotacja 2014 na usuwanie azbestu - można składać wnioski

Uwaga Mieszkańcy! Jeśli w roku 2014 planujecie usunięcie wyrobów azbestowych z posesji prywatnych w Lęborku, możecie ubiegać się o dofinansowanie na ten cel w ramach dotacji. Termin złożenia wniosku: do 21 marca br. Jak w dwóch poprzednich latach Gmina Miasto Lębork ma szansę uzyskania dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach ogłoszonego konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2014). Dzięki ww. dotacji w latach 2012-2013 mieszkańcy usunęli 22,5 tony azbestowych pokryć dachowych w Lęborku. Wniosek o dotację w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z  terenu województwa pomorskiego” (edycja 2014) Gmina Miasto Lębork złoży do WFOŚiGW do 28 marca 2014 r. Jeśli wynik konkursu będzie pozytywny (do 25 kwietnia 2014 r. planowane jest rozstrzygnięcie) i WFOŚiGW przyzna miastu dotację na realizację zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, będzie ona rozdzielona pomiędzy zainteresowane osoby i wspólnoty mieszkaniowe, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Lębork.
Uwaga! Środki na dofinansowanie mogą być przyznawane wyłącznie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Warunkiem uzyskania dotacji jest usunięcie wyrobów azbestowych wyłącznie w tym roku w terminie do 15 listopada, ale nie wcześniej jak po dacie rozstrzygnięcia konkursu przez WFOŚiGW. Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji, zapraszamy do składania wniosków na nowych formularzach w terminie do 21 marca 2014 roku.