Edycja 2017

Około 15  ton mniej azbestu w Lęborku dzięki dotacji w roku 2017  

W tym roku dziesięciu mieszkańców Lęborka skorzystało z dotacji do usunięcia wyrobów zawierających azbest przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 6.580 zł  usunięto łącznie 14,91 ton płyt cementowo-azbestowych.

Dotacja w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych przyznana została przez WFOŚiGW na wniosek Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2017).

Dotacja wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Akcja demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych odbyła się w Lęborku po raz szósty i trwała od września do października br. Obejmowała nieruchomości przy ulicach: Modrzewiowej, Klonowej, Komuny Paryskiej, Sportowej, Chłopskiej (działka ogrodowa), Krzywoustego, Mieszka I, Drętowo i Kasztanowej. Poza tym z  posesji przy ul. Buczka (obecnie Nadmorska) usunięto płyty azbestowe zgromadzone luzem.

Usługę wykonała wybrana przez miasto w toku zapytania ofertowego firma Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.  z Mikorzyna w województwie kujawsko-pomorskim. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, mieszkańcy nie ponieśli żadnych kosztów związanych z usunięciem i utylizacją azbestu (pokryli jedynie koszt zakupu i montażu nowego dachu), gdyż zadanie finansowane jest nie tylko z dotacji przyznanej Gminie Miasto Lębork przez WFOŚiGW w Gdańsku, ale także z budżetu miasta.

W mieście pozostaje jeszcze ok. 630 ton wyrobów zawierających azbest, głównie pokryć dachowych na terenie 165 nieruchomości. Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” eternit należy usunąć do 2032 roku.

Mieszkańcy będą usuwać azbest z dotacją 2017

W roku 2017 mieszkańcy Lęborka już po raz szósty skorzystają z dofinansowania na usunięcie wyrobów azbestowych ze swoich posesji.

Dofinansowanie do kwoty 9.520,00 zł przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, w ramach ogłoszonego konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017).

Przyznana przez WFOŚiGW w Gdańsku  dotacja jest o 10 % mniejsza niż w momencie składania wniosków, z uwagi na ograniczony budżet konkursu. Wysokość dofinansowania ustalono do 75 % kosztu kwalifikowanego.

Dzięki dotacjom przyznanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w latach 2012-2016 usunięto w Gminie Miasto Lębork 54 Mg wyrobów azbestowych. Szacunkowo pozostało do utylizacji 648 Mg płyt azbestowych zlokalizowanych na 175 nieruchomościach. W bieżącym roku do usunięcia planowane jest 16,5 Mg azbestu z 11 nieruchomości. 

Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych będą wykonane w terminie od lipca do października 2017 r. Wcześniej Gmina Miasto Lębork wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach.

Dotacja na usuwanie azbestu w roku 2017 – zapraszamy do składania wniosków

Możliwość uzyskania dotacji  do usuwania wyrobów zawierających azbest pojawiła się po ogłoszeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku kolejnej edycji konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017).

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych  na terenie Gminy Miasto Lębork.

Dofinansowanie może być udzielone do 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork określa Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.02.2017 r.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji, zapraszamy do składania wniosków w terminie do 31 marca 2017 roku. Na ich podstawie Gmina Miasto Lębork  wystąpi w terminie do 14.04.2017 r. do WFOŚiGW Gdańsku z wnioskiem o dofinansowanie w ramach ww. konkursu. Po ogłoszeniu wyników przez WFOŚiGW (do 31.05.2017 r.) gmina wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach. Mieszkańcy będą musieli zorganizować sobie jedynie ewentualny montaż nowego dachu.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku, przy ul. Armii Krajowej 14, pok. B 121, tel. 59 8637755. Formularze wniosków i załączników do wypełnienia dostępne są na stronie internetowej www.ekolebork.pl, a także w Wydziale Ochrony Środowiska. 

Załączniki: