Mniej azbestu w mieście dzięki dotacji

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w roku 2023 usunięto w Lęborku 15,51 ton płyt cementowo-azbestowych. Dotacja przyznana została w ramach realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2022)”.

W mieście zadanie zostało zrealizowane pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork w roku 2023” i obejmowało nieruchomości przy ulicach: Akacjowej, Glinianej, Jesionowej, Kaszubskiej, Klonowej i Kolonia. Z 6 nieruchomości zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano 15,36 t azbestu (dachy), a z 1 nieruchomości zabrano, przetransportowano i zutylizowano 0,15 t azbestu (płyty luzem).

Koszt kwalifikowany realizacji zadania wyniósł  9.261,00 zł.  Kwota dofinansowania przyznana w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 6.482,00 zł. Pozostałą część kosztów pokryli Gmina Miasto Lębork (1.389,15 zł) oraz mieszkańcy, którzy usunęli wyroby azbestowe (1.389,85 zł).

Dotacja pochodziła ze środków WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Usługę wykonała wybrana przez miasto w toku zapytania ofertowego firma ECO-POL Sp. z o.o. z Pruszcza w województwie kujawsko-pomorskim.